Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο